Årsberetning 2014

 Årsberetning 2014

Indledning

Den Selvejende Retshjælpsinstitution IKIU har nu eksisteret i 5 år. Befolkningen og myndighedernes kendskab til IKIU er øget markant, og antallet af henvendelser til IKIU har i 2014 været på ca. 1.000. Henvendelserne, der er både personlige, telefoniske eller på e-mail, kommer fra hele Grønland og omfatter et bredt udvalg af retsområder inden for både offentlig og privat ret.

Justitsministeriet, Civilstyrelsen har godkendt IKIU som tilskudsberettiget efter § 84 stk. 5 i Retsplejelov for Grønland. Civilstyrelsen har på den baggrund hvert år givet et tilskud. Tilskuddet er givet på vilkår af, at IKIU årligt udarbejder et årsregnskab med revisorpåtegning og denne årsberetning.

Formål

IKIUs formål er at yde vederlagsfri juridisk bistand til borgere i hele Grønland, som opfylder de økonomiske betingelser for at kunne få fri proces.

IKIU ser imidlertid sin opgave som mere end rådgivning i konkrete sager, for IKIU vil også medvirke til at øge oplysningsniveauet ved at informere borgere og myndigheder om deres rettigheder.

Kort om institutionen

IKIU blev stiftet den 12. februar 2010 og åbnede for borgerne den 1. juni 2010. Baggrunden for at stifte IKIU var, at den almindelige ordning med offentlig retshjælp ved advokater ikke dækkede behovet for retshjælp til borgere i Grønland med lav indkomst.

IKIU yder retshjælp til borgere i hele Grønland. Det sker ved at en central institution formidler kontakt mellem den rådsøgende borger og en juridisk udannet rådgiver, samt forestår den nødvendige tolkebistand. Herved forsøger IKIU at overkomme de geografiske, sproglige, kulturelle og praktiske problemer, der normalt vil opstå, hvis borgerne selv skulle søge hjælp hos en advokat.

Kontaktoplysninger og åbningstid

Retshjælpens landsdækkende kontor er beliggende på adressen: Samuel Kleinschmidtip Aqq. 10, 3900 Nuuk.

Henvendelse til IKIU kan ske ved at møde op på kontoret, telefonisk (324548), på telefax eller pr. e-mail (ikiu@ikiu.gl).

Kontoret er åbent for personlig og telefonisk henvendelse mandag til torsdag kl. 9.00 til 15.00.

IKIUs hjemmeside er www.ikiu.gl.

Rådgiverne kan træffes telefonisk eller personligt mandag til torsdag kl. 15.00 til 17.00 efter en forud booket aftale. Der rådgives desuden ved besvarelse af mail.

Ledelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen er IKIUs øverste myndighed. Bestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelsen af den overordnede drift. Det omfatter navnlig udarbejdelse og godkendelse af regnskab samt vedtagelse af væsentlige beslutninger.

Idet IKIU er en selvejende institution, der således ikke har medlemmer eller ejere, er bestyrelsen selvsupplerende. Den skal bestå af 3-5 personer, og bestod i 2014 af:

 • Advokat Anders Meilvang (formand)
 • Advokat Thomas Trier Hansen
 • Dommer Birgit Skriver
 • Advokat Naja Joelsen
 • Inatsisartut- og Folketingsmedlem Sara Olsvig (Er den 11/2 2015 udskiftet med Inatsisartutmedlem Aaja Chemnitz Larsen)

Daglig ledelse

Sekretariatet varetager den daglige drift. Opgaverne består af bookning af aftaler med rådgiver, økonomistyring, journalisering, behandling af henvendelser fra borgerne, løbende opdatering af hjemmesiden, planlægning og koordinering af rejser på kysten, grønlandsk-dansk tolkning (både som simultantolkning og oversættelse af skriftligt materiale).

Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, der refererer til bestyrelsesformanden.

I 2014 har der desuden været ansat en studentermedhjælper i et ½ år, ligesom en en konsulent er fast tilknyttet til at vikariere for sekretariatschefen.

Lokaler

IKIU er beliggende i et kontorfællesskab i centrum af Nuuk sammen med andre foreninger og selvejende institutioner. At rådgivningen er placeret i centrum af Nuuk har stor betydning for tilgængeligheden.

At der er tale om et kontorfælleskab giver sekretariatschefen mulighed for et element af kollegialitet og dermed støtte trivsel og udvikling.

Frivillige og ulønnede rådgivere

I 2014 var der ca. 12 frivillige og ulønnede jurister, som regelmæssigt ydede rådgivning. De kommer primært fra advokatkontorer, offentlige myndigheder og selvstyreejede selskaber. IKIU søger løbende nye rådgivere, fordi IKIU, som alle andre arbejdspladser, oplever en relativ hurtig udskiftning af personalet.

Økonomi

Civilstyrelsens driftstilskud var i 2014 på 995.000 kr. hvilket var 10.000 kr. mindre end i 2013. IKIU fik endvidere tilskud fra Tips- og Lottomidler i 2014 med i alt knap 86.500 kr. øremærket til oplysning for uddannelsessøgendes rettigheder og ansvar i det grønlandske samfund. Udgiften til internet og telefon sponsoreres fortsat af TELE Greenland A/S og Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) sponsorerer borgeroplysninger i forbindelse med rejser til byerne på kysten. Endvidere har IKIU fået et sponsorat på kr. 25.000 af LauritzenFonden til dækning af rejseudgifter i forbindelse med sekretariatschefens uddannelse som coach.

IKIUs revisor har i sin påtegning til Årsrapporten 2014 oplyst, at den efter hans opfattelse giver et retvisende billede af IKIUs økonomiske forhold, og at den ikke har givet anledning til forbehold. Der er ej heller fremsat kritiske bemærkninger.

For yderligere oplysninger om IKIU’s økonomi henvises der til Årsrapporten 2014.

 

 

IKIU’s rådgivning

IKIU yder rådgivning inden for mange retsområder – det være sig både offentlig ret og privatret. Rådgivningen indebærer ikke sagsbehandling, men i nogle sager bistår IKIU med at få aktindsigt, og i andre sager hjælper IKIU med at udarbejde breve til myndighederne. Det vil typisk være i sager, der er komplekse, og hvor der har været betydelige sagsbehandlingsfejl.

Målgruppe

IKIU yder rådgivning til borgere i hele Grønland, som må antages at opfylde de økonomiske betingelser for fri proces. Der ydes således ikke retshjælp til personer over denne indkomstgruppe, virksomheder eller offentlige myndigheder.

Der ydes ej heller rådgivning til sigtede og tiltalte for så vidt angår de forhold, der relaterer sig til sigtelsen eller tiltalen.

Formelt set ydes der endvidere ikke rådgivning i “sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden.” Men en ikke ubetydelig del af IKIUs rådgivning angår alligevel forhold, der behandles af offentlige myndigheder, fordi det ikke er sjældent, at der forekommer fejl (som f.eks. manglende begrundelse, klagevejledning, partshøring eller lang sagsbehandlingstid), eller fordi borgeren ikke føler, at vedkommende har fået den nødvendige vejledning.

Rejser

Grønlands geografi nødvendiggør, at IKIU foretager rejser for at yde rådgivning til borgere bosat uden for Nuuk. For borgerne har det meget stor betydning, at de får mulighed for at møde rådgiveren. Det gælder særligt når deres sag vedrører personlige forhold. Rejserne har desuden stor betydning for at skabe opmærksomhed omkring IKIU og den rådgivning som IKIU yder. Endelig giver det IKIU et godt indblik i de juridiske problemstillinger i hele Grønland.

I april 2014 var IKIU 3 dage i Ilulissat dels for at informere de uddannelsessøgendes om retsforhold, men også for at rådgive og vejlede borgere i Ilulissat. Desuden var IKIU 3 dage i Sisimiut og 3 dage i henholdsvis Qaqortoq og Narsaq for også at informere de uddannelsessøgende dér, men også for at rådgive og vejlede borgere i Sisimiut, Qaqortoq og Narsaq.

I 2014 var der en lang 12 dages lang rejse til Sydgrønland hvor i alt 12 byer/ bygder blev besøgt, og hvor der var i alt 77 henvendelser.

I 2015 skal uddannelsesbyerne Aasiaat, Tasiilaq og evt. Uummannaq besøges, hvis IKIU får godkendt ansøgninger om støtte gennem Tips- og Lottomidlerne.

På rejserne stiller de lokale kredsretter og bygdekontorer normalt lokaler til rådighed, hvilket fungerer rigtigt godt.

 

 

Retsområder og statistik

I 2014 modtog IKIU lige under 1.000 henvendelser.

Det er IKIU’s vurdering, at behovet for juridisk rådgivning i Grønland er meget stort, og at de henvendelser, IKIU har fået, ikke afspejler det egentlige behov. IKIU har ikke statistisk materiale for behovet, men mange henvendelser vedrører fundamentale juridiske problemstillinger, hvilket kan ses som et udtryk for et betydeligt behov for generel retshjælp. Dette indtryk er i øvrigt i overensstemmelse med den erfaring, som de frivillige rådgivere har fra deres almindelige job i forvaltningen eller på advokatkontorer.

 

Familie- og socialret

Indenfor det familie- og socialretlige område angår de fleste henvendelser tvangsfjernelser, forældremyndighed og separation/skilsmisse. Rådgivning i relation til disse henvendelser giver ikke anledning til særlige bemærkninger. IKIU rådgiver om retsgrundlaget og om, hvorledes borgeren kan agere i konkrete forhold.

Henvendelser om anbringelse uden for hjemmet giver derimod anledning til bemærkninger. Det skyldes ikke så meget statistikken, men snarere de forhold, som borgerne beskriver.

I flere tilfælde har IKIU mødt borgere, som ikke har været tilstrækkeligt oplyst om den faktiske og retlige baggrund for anbringelsen uden for hjemmet, ligesom de heller ikke har fået oplysninger om, hvilke kriterier de skal opfylde, for at forvaltningen vil ophæve anbringelsen uden for hjemmet.

Eftersom IKIU ikke yder konkret sagsbehandling og således ikke har været i kontakt med forvaltningen, kan IKIU ikke redegøre nærmere for den faktiske sagsbehandling. Men der er ikke tvivl om, at der i en række tilfælde sker alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Ansættelsesret

Henvendelserne inden for ansættelsesretten er spørgsmål om løn, opsigelse samt fritstillelse og ansættelseskontrakt de hyppigst forekomne.

Henvendelserne angående opsigelse vedrører primært situationer, hvor borgere er opsagt med for kort (eller intet) varsel eller på et grundlag, der enten er usagligt eller ikke tilstrækkeligt formidlet til den opsagte. IKIU hjælper disse borgere med at afklare, hvilke rettigheder de har, og hvorledes de bedst muligt håndterer situationen.

Erstatning

De henvendelser, som IKIU har fået angående erstatning, vedrører primært personskadeerstatning. Der forekommer dog også henvendelser, hvor borgeren anser sig for berettiget til erstatning i forbindelse med mangler ved købte genstande. I praksis er der dog her oftest tale om henvendelser, der reelt angår køberetten/man­gels­be­fø­jelser.

I en del af henvendelserne om personskadeerstatning vedrører gamle skader, der ikke længere kan gøres gældende over for skadevolder. Det kan skyldes at erstatningskravet er forældet eller det forhold, at det ikke er muligt at dokumentere skadevolders eventuelle ansvar. Som forklaring på den tidsmæssige udstrækning henviser nogle af disse borgere til, at de ikke har haft nogle at henvende sig til, som kunne rådgive dem om deres rettigheder.

Når der er tale om skader, som borgerne anser for at være en arbejdsskade, føler de ofte, at arbejdsgiveren ikke i fornødent omfang har vejledt dem om reglerne om arbejdsskadeerstatning, og at de ikke på skadetidspunktet kunne få vejledning fra en uafhængig part. Dette behov er IKIU med til at dække.

Gældsforhold

Der er mange henvendelser om gældsforhold, hvor borgerne ikke kan forstå baggrunden for deres gæld. De tre typetilfælde er: Solidarisk hæftelse med en tidligere ægtefælle/samlever og gæld ved kreditkøb af genstande, der efterfølgende bliver værdiløse. Hyppige henvendelser omkring gæld til Boligselskaberne INI A/S og Iserit A/S har været en stor del af henvendelserne specielt fra Kommune Kujalleq.

Nogle borgere har svært ved at forstå omfanget eller konsekvenserne af solidarisk hæftelse, især at den fortsætter efter separation og skilsmisse. I disse situationer kan IKIU hjælpe borgerne med at få klarlagt deres rettigheder og pligter, dels i forhold til selve gældsforholdet, men også i forhold til kreditorernes retsforfølgning (inkasso og fogedret). IKIU kan desuden og vejlede om, hvorledes de skal forhold sig til solidarisk medhæftende skyldner.

IKIU har oplevet situationer, hvor borgerne ikke forstår, at de fortsat hæfter for en gæld, selvom det aktiv, de købte på kredit, bortkommer, ødelægges eller på anden vis bliver værdiløs. Nogle borgere føler, at kreditors krav er urimeligt, netop fordi de ikke længere har gavn af aktivet. IKIU kan i mange af disse tilfælde kun hjælpe borgerne ved at bekræfte, at kreditors krav er berettiget – eventuelt korrigeret for fejl i renteberegningen. Det er en hjælp, fordi det skaber en afklaring og kan ledsages af rådgivning om inkasso- og fogedretssystemet. I andre tilfælde viser det sig, at problemet reelt angår køberetlige mangelsindsigelser og rettidig reklamation, som borgeren også kan få vejledning om.

Sammenfatning af IKIU’s rådgivning

Der er utvivlsomt et stort behov for vederlagsfri retshjælp, idet rigtig mange borgere har juridiske spørgsmål eller problemer, som de kun kan afklare eller løse ved at henvende sig til IKIU.

I sager, der behandles af offentlige myndigheder, får nogle borgere desværre ikke den nødvendige vejledning fra myndighederne, fordi grundlæggende sagsbehandlingsregler ikke overholdes, og fordi nogle borgere ikke kender deres rettigheder i disse sager. IKIU er god til at rådgive dem om deres rettigheder og om, hvorledes de rent praktisk skal forholde sig samt hvordan de kommer videre med deres sag.

Der er også et betydeligt behov for at yde rådgivning vedrørende de privatretlige områder, særligt for så vidt angår solidarisk hæftelse og andre gældsforhold, ansættelsesspørgsmål og køberet.

Det har stor betydning for borgerne at få rådgivning hos IKIU – det gælder ikke kun sager, hvor borgernes synspunkter er sammenfaldende med IKIUs, eller hvor borgerne får løst et konkret problem, men i lige så høj grad, at de får afklaret, hvilke rettigheder og pligter de har.

Ikiu’s vision og formål for de kommende år

Bestyrelsen i IKIU havde i 2013 en seminarrække, hvor vi formulerede vores vision og mål for de kommende års arbejde:

Vision:

Visionen for IKIU er at medvirke til at øge retsbevidstheden i Grønland, herunder også bevidstheden om eget ansvar, samt at medvirke til at øge det generelle oplysningsniveau i forhold til borgernes muligheder i forbindelse med konflikter.

Mål:

 1. At øge synligheden af IKIU på borger og politisk niveau
 2. At sikre et godt samarbejde med IKIU’s interessenter
 3. At bidrage til bedre oplysning om ansvar og rettigheder til særligt unge grønlændere

Kendskabet til IKIU vokser fortsat blandt befolkningen i Grønland, og det er bestyrelsen og sekretariatet glad for og stolt af.

Vores strategi med henblik på at opfylde vores vision og målsætning er at:

 1. Prioritere rejser til uddannelsesbyer, hvor der kan afholdes særlige arrangementer omkring rettigheder og ansvar i et retssamfund på gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner
 2. Sørge for opdatering af hjemmeside og pjece (sidstnævnte forudsætter særskilte fondsmidler)
 3. Deltage i eventuelle NGO dage
 4. Anvende de sociale medier/andre relevante kommunikationskanaler
 5. Søge midler til opfyldelse af vores visioner
 6. Lave borgerundersøgelser
 7. Søge foretræde for lovudvalget

This post is also available in: Kalaallisut